1. De opbouw van een nationaal wegennet (ca. 1700 - ca. 1940)


De inhoud van dit hoofdstuk werd samengevat in onderstaande tekst.
Klik op de links voor een gedetailleerd verhaal.

Het was in de achttiende eeuw dat de basis gelegd werd voor het huidige Belgische wegennet. Het gros van deze eerste steenwegen kwam er op initiatief van de provinciale en stedelijke overheden met als primair doel de eigen handel en nijverheid te stimuleren. Van een vooropgesteld wegenprogramma of de opvatting van een samenhangend wegennet was geen sprake. De structuur die ontbrak in de Oostenrijkse tijd, kwam er onder het Franse bewind. Terwijl een klassering van onze wegen werd doorgevoerd, kreeg een centrale administratie van Bruggen en Wegen het beheer van de belangrijkste verbindingen in handen. Deze waardevolle aspecten kregen vervolg na 1815. Inmiddels waren de belangrijkste assen aangelegd en kon men een aanvang nemen met de verdichting van het netwerk.

De eerste twintig jaar van de Belgische onafhankelijkheid kunnen een erg vruchtbare periode voor de wegenaanleg worden genoemd. Teneinde het gehele land van goede communicatieverbindingen te voorzien, kregen nu ook de minder welvarende streken aansluiting op het wegennet. Maar na 1850 bleek de trein het vervoermiddel van de toekomst te worden. De steenwegen kwamen op het achterplan terecht en dienden zich naar het spoorwegennet te richten. De uitbreiding van het rijkswegennet was in die tijd vooral te wijten aan de massale overname van buurt- en stadswegen. De kwaliteit van de 'grande voirie' ging, samen met het belang ervan, sterk achteruit.

De komst van de auto rond de eeuwwende luidde een nieuwe bloeiperiode in voor het wegtransport. Het zou de grote opdracht van de twintigste eeuw worden het wegennet aan te passen aan de eisen van het revolutionaire voertuig. Ondanks de oprichting van verscheidene wegenfondsen kon Bruggen en Wegen de modernisering van onze wegen, en de herstelling ervan na de Eerste Wereldoorlog, niet aan hetzelfde snelle tempo uitvoeren waarmee het gemotoriseerde verkeer aangroeide. Deze chronische achterstand zou door de Tweede Wereldoorlog allerminst verholpen worden. Toch trachtte men reeds in het interbellum aan de meest dringende noden te voldoen door middel van wegverbredingen, rechttrekkingen en omleidingswegen. In dat kader kon in de jaren 1930 een nieuw idee doorgang vinden, waarvan vandaag het belang voor het transportwezen én voor onze economie moeilijk te betwisten valt: de autosnelweg.


Terug naar boven | Bronverantwoording | De aanzet »
Algemene wegenpolitiek vanaf de 18e eeuw en totstandkoming van het (autosnel)wegennet Besluitvorming en aanleg van de Belgische autosnelwegen Ontwikkeling van het autosnelwegennet jaar per jaar in kaart gebracht Links naar andere websites over wegen en infrastructuur Voor alle vragen, opmerkingen en suggesties Hét forum over weginfrastructuur en verkeer in België en Nederland