A20 A23

Andere noord-zuidverbindingen

Het gros van de Belgische autosnelwegen is oost-westrichting georiënteerd. In het 2400 km tellende autosnelwegenprogramma van 1972 voorzag het Ministerie van Openbare Werken tevens een aantal - niet uitgevoerde - noord-zuidverbindingen: een A20 doorheen Oost-Vlaanderen, een A23 van Tilburg naar Namen, en een A24 door de provincie Limburg. Het autosnelwegenprogramma was geïnspireerd op het rasterpatroon.

Voor een A24 werd in Limburg vanaf 1970 geijverd; deze geschiedenis wordt beschreven in een apart dossier. Iets westelijker trok minister van Openbare Werken Jos De Saeger een tweede verticale lijn doorheen België: de A23 van Tilburg naar Namen. Deze snelweg schijnt enkel in vage plannen bestaan te hebben die al gauw weer opgedoekt werden. De snelweg kwam zelfs niet meer voor in het lijstje van geschrapte autosnelwegen, dat minister Louis Olivier in september 1976 had opgesteld.

De A20 hield het in de plannen wat langer uit. Deze zou de provincie Oost-Vlaanderen en het noorden van Henegouwen doormidden klieven, om bij Bergen aan te sluiten op de A30 naar het Franse Maubeuge. In het Waasland groeide meteen ongerustheid: het oorspronkelijke tracé verbond namelijk Bergen met het veerpont over de Westerschelde te Perkpolder via Edingen, Dendermonde en Sint-Niklaas. Minister Alfred Califice achtte het evenwel nuttiger de noord-zuidverbinding naar het westen op te schuiven, zodat ze meer in de omgeving van de Gentse kanaalzone kwam te liggen.

Tracés A20

Anno 1975 bestonden er twee ontwerpen voor een verbinding tussen Gent en Bergen: behalve de A20 lag er ook nog een tracé voor dat moest dienen als ontdubbeling van de rijksweg nr. 56 (de huidige N42). Hiervan waren reeds enkele vakken voltooid, ondermeer de omleiding om Zottegem. De afstand tussen beide assen was dermate klein dat minister Jean Defraigne meer zag in een expresweg als compromis. Een jaar later waren de plannen voor een A20 definitief opgeborgen. Restte enkel nog een 'modernisering' (verbreding, rechttrekking en, waar het echt niet anders kon, omlegging) van de bestaande rijksweg.

Zoals uit deze geschiedenis blijkt, paste men bij Openbare Werken naar believen de functies van de geplande wegen aan. Van internationale noord-zuidverbinding tussen het Nederlandse Perkpolder en het Franse Maubeuge, werd de A20 gedegradeerd tot een project van lokaal, hoogstens regionaal belang. De A9 onderging een gelijkaardige degradatie.

De dodenweg N42 is nog steeds niet geheel omgebouwd. Er resten nog een aantal nieuwe wegvakken die moeten aangelegd worden, teneinde de bochtige gedeelten uit het tracé te kunnen schrappen. Deze brug te Herzele wacht al lange tijd op een omgelegde N42.
Brug te Herzele

Zie ook:
Het wegenbeleid in de periode 1973-1989
in de sectie Geschiedenis
Dossier A24 Eindhoven - Hasselt - Hoei

Terug naar boven | Bronverantwoording
Algemene wegenpolitiek vanaf de 18e eeuw en totstandkoming van het (autosnel)wegennet Besluitvorming en aanleg van de Belgische autosnelwegen Ontwikkeling van het autosnelwegennet jaar per jaar in kaart gebracht Links naar andere websites over wegen en infrastructuur Voor alle vragen, opmerkingen en suggesties Hét forum over weginfrastructuur en verkeer in België en Nederland